Meditatie - Februari

Update: 10 februari 2020
Nieuwe update: D.V. 7 maart 2020

De Leeuw uit de stam van Juda

"En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken." (Opb. 5:5)

De Heere liet ons in Zijn lankmoedigheid en verdraagzaamheid weer een nieuw jaar ingaan. Hij wilde ons nog dragen en sparen. Wat het nieuwe jaar ons brengen zal, weten wij niet. De mens, die heeft afgerekend met God en Zijn Woord meent, dat hijzelf zijn toekomst zal moeten bepalen. Hoe zal de toekomst dan verlopen? Johannes heeft dat ook een ogenblik gedacht, toen hij op het eiland Patmos een blik mocht werpen in de hemel. Hij zag in de hemel een troon en er zat er een op de troon. In het hoofdstuk waaruit wij de woorden voor onze tekst hebben gekozen, ziet hij in de rechterhand van Hem, Die op de troon zit een boek wat van binnen en van buiten geschreven is. Dat boek is geen boek zoals wij dat kennen, maar dat boek is een boekrol. Dat boek wat hij hier ziet is van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. Dat boek mocht dus niet zomaar worden ingezien. Het was veilig afgesloten.
De vraag is: wat is dat eigenlijk voor een boek wat Johannes hier ziet in de rechterhand van Hem Die op de troon zit? Het boek wat Johannes hier mag zien is het boek van Gods raadsbesluiten. Als dat boek gesloten blijft, dan blijven wij voor altijd onkundig wat betreft de raad des Heeren. Dat betekent echter ook, dat die raad nooit ten uitvoer zal kunnen worden gebracht! En daar lijkt het toch een ogenblik op, want niemand is waardig gevonden, om dat boek van Gods raadsbesluiten te openen, en te lezen, noch hetzelve in te zien. Er is niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde. Als er dan niemand is om dat boek van Gods raadsbesluiten te openen, dan zal dat boek altijd gesloten blijven. De toekomst zal verborgen blijven, zoals de inhoud van een gesloten boek voor ons verborgen blijft. Weet u wat dat ten diepste betekent? Wel dat er dan ook niemand kan zalig worden. En daarom heeft Johannes geweend, toen er niemand waardig bevonden werd om dat boek te openen en te lezen, noch in te zien. Want het draait in Gods raadsbesluit ten diepste toch om Gods uitverkoren Kerk. Het gaat er in Gods eeuwige raad toch om, dat er een volk zalig wordt. Dat is de kern, daar gaat het ten diepste om in heel het wereldgebeuren. Daarom laat God de wereld nog voortbestaan. Er liggen er nog onder het zegel van de uitverkiezing. Wie het zijn? De Heere weet het.
Niemand is waardig om dat boek te openen en te lezen, noch in te zien. Hoe moet dat nu verder. Johannes weent bitterlijk. Ook Johannes, een kind en knecht des Heeren was niet in staat om dat boek te openen. Dat heeft Johannes hier moeten doorleven. Hij is niet beter dan anderen. Ook hij is het, na alles wat hij door genade heeft ontvangen, niet waardig. Daarom is Johannes zo bitterlijk bedroefd. Hij wordt echter ook vertroost, want dan is er één van de vierentwintig ouderlingen en hij wordt voor Johannes gebruikt als een Barnabas, als een zoon der vertroosting. Nu is het onmogelijk om zalig te worden, maar dan mag hij Johannes wijzen op de Leeuw, Die uit de stam van Juda is. Die Leeuw heeft de overwinning mogen behalen. Die Leeuw is ook het Lam, dat Johannes in het vervolg van ons teksthoofdstuk mag zien. Dat Lam staande als geslacht. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid. Geheel gewillig ging Hij de dood in om zo aan Gods gerechtigheid te voldoen. Want God wil, dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Er moet worden betaald. Niemand kan betalen, maar nu heeft het Lam betaald. Hij heeft de zonde van Zijn volk gedragen. Hij heeft de gerechtigheid verworven, die voor God kan bestaan. Daarom is Hij waardig om dat boek met zijn zeven zegelen te openen. Hij heeft dat boek genomen uit de rechterhand van Zijn Vader. De Vader heeft het wereldbestuur en de regering van Zijn Kerk gegeven. Hij breekt die zegelen één voor één open. De opening van ieder zegel brengt Zijn wederkomst naderbij. Het einde zal zijn, dat Hij zal wederkomen op de wolken des hemels. Alleen als wij door het geloof mogen blikken op de Leeuw uit de stam van Juda, Die heeft overwonnen, zoals Johannes dat mocht doen, dan kunnen wij het nieuwe jaar binnentreden, want dan gaat het eeuwig goed wat het nieuwe jaar ons ook zal brengen. Dan heeft niet de mens het voor het zeggen, maar dan heeft de Leeuw uit de stam van Juda het voor het zeggen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij bereikt Zijn doel en dat is de verheerlijking van Zijn Vader en de zaligheid van Zijn Kerk. Dat zal gebeuren, daarom is de toekomst in Zijn handen eeuwig zeker. Kennen wij door genade die toekomstverwachting?

Ds. B. Reinders


(bron: kerkbode februari 2020 van HHG Graafstroom)
Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2020 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Donderdag 9 april 2020