Meditatie - Mei

Update: 6 mei 2023
Nieuwe update: D.V. 2 juni 2023

De Geest van de wijsheid en van de openbaring in Zijn kennis.

Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u geve de Geest van de wijsheid en van de openbaring in Zijn kennis, (namelijk) verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen. (Efeze 1: 17-18)

Wat is Pinksteren net als de andere heilsfeiten goddelijk onmisbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel over de Geest wordt gesproken. Dat gebeurt zowel in evangelische als in orthodoxe kringen. Maar er is helaas zoveel sprake van dwaling ook op dit punt. Bij beiden gaat het dan om bijzonderheden. Bij de een om gaven van de Geest en bij de ander om wat linea recta van de Geest geleerd zou zijn. Bij beiden is het echter direct duidelijk dat het dan niet om de Geest van Christus gaat. De ware Geest van Pinksteren kan niet losgemaakt worden van Zijn Woord en evenmin van Zijn Christus.

Als wij onze tekst goed lezen, valt treffend op waar de fout zit van vele evangelische bewegingen in onze tijd. Zij bidden om de Heilige Geest, maar dan om bijzondere dingen mee te maken. Om te mogen vallen in de Geest, om te mogen spreken in tongen, om de gave van de genezing te ontvangen en noem nog maar meer op. Omgekeerd zouden anderen in Paulus' plaats de wens uitgesproken hebben, dat er nog maar iets bijzonders ondervonden mocht worden. De apostel bidt echter dag en nacht voor zijn geliefde gemeente om de Geest van de wijsheid en van de openbaring in Zijn kennis. Deze Geest geeft verlichte ogen van het verstand en wat gebeurt er dan? Dan leert Hij slechten, dat is eenvoudige mensen, wijsheid. Welke wijsheid? Van de openbaring in de kennis van Christus. Wat voor openbaring? Nachtgezichten? Nee, dat de Schiften opengaan en we gaan verstaan en weten.

Dat is wat onze kerk, onze gemeenten, onze dienaren des Woords, onze ambtsdragers, onze studenten en jongeren nodig hebben. Dit kunnen wij niet organiseren, wij kunnen dit licht wel onder een korenmaat zetten. Maar wat voor alle bidders mogelijk is, dat is hier de Heere dag en nacht om vragen. Maar als dit vragen werkelijk vragen is, gebeurt er tegelijk meer. Het is niet alleen maar vragen. Nee, tegelijk geeft Paulus in de brief biddend dit onderwijs.

Geliefden, dat hebben wij nodig, bijbels onderwijs, hoe wij van dood levend gemaakt worden en hoever dat strekt. (2: 1-10). Hoe de Heere Zelf de heidenen gebracht heeft binnen het verbond en zo tot de beloften door én Abrahams zaad én de heidenen te verenigen in Christus. En lees de brief verder maar door. Dit bijbelse onderwijs raakt ook heel concreet ons huwelijk, de relatie tussen kinderen en ouders, werkgevers en werknemers. Ja, dit onderwijs leert ons de maatschappij en de tijdgeest doorzien en onderwijst ons in de noodzaak van alle facetten van de geestelijke wapenrusting.

Het gaat er in ons gezin en in dat van de gemeente niet meer om dat wij linkser of rechtser, eigentijdser of ouderwetser worden, maar dat wij bijbels worden, omdat wij door de Geest van de wijsheid en van de openbaring in Zijn kennis Gods getuigenis gaan verstaan en aanbidden. Dan is Pinksteren niet voorbij, maar verstaan we van dag tot dag dat wij de heilsfeiten dagelijks nodig hebben. Dan is er ook geen tegenstelling meer tussen schriftuurlijk en bevindelijk, nee dan gaan de Schriften spreken en wel zodanig, dat onze harten gaan branden. En lees eens Handelingen 2 door hoe daar de Schriften spreken. Hoe het onderwijs in de leer van de apostelen begeerd en gegeven wordt en hoe daar de andere zaken als vanzelf uit voortvloeien: de gemeenschap van de heiligen, de tafelgemeenschap en de gebedsgemeenschap. En hoe is dit gebeurd in andere cruciale perioden van de kerkgeschiedenis? Wanneer kwam er een reformatie of een opwekking? Als het Woord van de Geest gezag had en met kracht verkondigd werd.

Wel, moge zo én onze roep om rake uitleg van de Schriften én ons gebed om de werking van de Heilige Geest vermenigvuldigd worden, opdat wij en onze gemeenten meer en meer gaan wortelen en wandelen in de Schriften. Dan en alleen zo is er toekomst voor onze kerk. De toekomst van Jezus Christus waar het Woord van spreekt. Deze zal dan ook ons leven bepalen door de Heilige Geest, omdat de hoop leeft in het verstaan hoever onze roeping strekt.

Ds. R. van Kooten

(bron: kerkbode mei 2023 van HHG Graafstroom)
Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2023 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Maandag 29 mei 2023