Meditatie - November

Update: 10 november 2023
Nieuwe update: D.V. 8 december 2023
Hoe lang hinkt gij op twee gedachten?

1 Koningen 18: 21b

Op de berg Karmel telt de profeet Elia aan het volk Israël de bovenstaande vraag. Dat hadden ze zeker niet verwacht. Ze zaten immers zelf vol met vragen. Wanneer komt er een einde aan de droogte? Wanneer zal er weer worden geoogst? Deze vragen gingen voor alle andere vragen. Er moest weer regen komen. Ze wensten dat de gevolgen van de zonden werden weggenomen: de droogte. Terwijl ze de reden, waarom het niet regende, vergaten: hun zonden. Gaat Elia mee in de oppervlakkige regenwens van het volk? Nee! De profeet werkt niet over de schuld heen, omdat hij zelf weet dat God in Zijn recht nooit over de schuld heen werkt

Terwijl het volk zich druk maakt om de vraag naar regen, komt de profeet met een andere vraag. De vraag naar de schuld: hoe lang hinkt gij op twee gedachten? In die vraag wordt Israëls schuld blootgelegd. Ze hinkten op twee gedachten. Ze dienden de Baäl en de Heere. God wat en de wereld wat. Ze waren niet koud, maar ook niet heet. Ze waren lauw. Waard om voor eeuwig uitgespuwd te worden. Geliefde lezer(es), hoe is dat met ons? Want de vraag: hoe lang hinkt gij op twee gedachten?, wordt ook aan u en mij gesteld. De Meerdere Elia wil door Zijn Geest, alle lauwheid blootleggen. Hoe lang bent u al bezig met het hinken op twee gedachten? En hoe lang denkt u daarmee door te gaan? Spurgeon zegt: Hoeveel meer preken zijn er nodig? Hoeveel meer zondagen moeten worden verspild? Hoeveel waarschuwingen en ziekten zijn nog nodig? Hoeveel graven moeten nog gegraven worden? Hoeveel plagen en pestilentiën moeten ons land teisteren voordat u in waarheid tot God wederkeert?

Zo de HEERE God is, volg Hem na, en zo het Baäl is, volg hem na! U denkt: Dat is niet moeilijk. Natuurlijk is de HEERE God. maar als dat zo duidelijk is, waarom volgt u de Heere niet werkelijk na? U volgt hem uitwendig, omdat u er tijdelijk en eeuwig voordeel van verwacht. Het ware geloof daarentegen, volgt de Heere niet om wat Hij geeft, maar om Wie Hij is. Dit volgen is vrucht van wederbarende genade, waarmee God door Zijn Geest een verloren zondaar herschept in Christus Jezus. En hoe meer God in Christus door de Heilige Geest in de zondaar wordt verheerlijkt, hoe inniger dit volgen zal zijn. Eens houdt dit volgen op. Dan is de Kerk Thuis en volkomen verenigd met een Drie-enig God.

Wat een wonder dat de Heere het niet moe wordt om de vraag te blijven stellen. Hoe lang? Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Spoedig zou een antwoord kunnen volgen, als wij in Adam niet de keuze hadden gemaakt tegen God, waardoor onze wil geheel werd verdorven.

Weet u wat zo aangrijpend is? Op de vraag die Elia gesteld heeft, komt geen antwoord. Er volgt een doodse stilte. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Van al die duizenden mensen is er niemand die iets zegt. Hoe is dat met ons? Elke keer wanneer de Heere tot ons komt met Zijn Woord, wordt een antwoord gevraagd. Kiest u heden, wie gij dienen zult. En hoe lang geldt van ons: Geen antwoord? U stemt verstandelijk in met de gehoorde waarheid. Maar daar blijft het bij. Geen oprechte belijdenis van zonde en schuld. Geen toevallen van God in het oordeel. Geen hartelijke roep om genade. Geen begeerte naar de Meerdere Elia. Besluiteloos gaat u door, hinkend op twee gedachten.

Is dat uw beeld? Hoe lang gaat u hiermee door? Weet u hoe lang? Totdat God antwoordt met vuur van de hemel. Met het vuur van Zijn Geest. Zodat ik word gearresteerd als een hinkende, en door genade word gebracht tot het ware navolgen van God. En dat als vrucht van de Meerdere Elia. Hij heeft nooit gehinkt op twee gedachten. Hij is altijd vervuld geweest met één ding: de liefde tot Zijn Vader en daarin de liefde tot Zijn uitverkoren Kerk. Moge door Gods Geest het gebed om de Geest op uw lippen en in uw hart worden gelegd: Heere, beantwoordt Gij Uw Woord in mij, Opdat de onberouwelijke keuze tot zaligheid worde geboren in mijn ziel. Hetzij voor het eerst, hetzij bij vernieuwing. Bidt u mee?

Ds. D. Zoet

(bron: kerkbode november 2023 van HHG Graafstroom)
Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2023 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Donderdag 7 december 2023